Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 22331

pasek logo zaw

Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Okres realizacji: 3.04.2017 r. – 30.09.2020 r.

Wartość projektu: 4 642 578.89 zł (z czego 4 178 321.00 zł stanowi dofinansowanie)

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego (wiodące) oraz elektryczno-elektronicznego (uzupełniające).

Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na bazie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu. CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:
1. realizację kurów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych
2. organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych
3. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających
4. realizację ścieżek edukacyjno-zawodowych, które łączą elementy doradztwa zawodowego oraz w/w form
5. wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
6. zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wsparcie zostanie skierowane również do nauczycieli:
1. kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
2. studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowych lub przygotowujące do zastania nauczycielem przedmiotów zawodowych
3. praktyki i staże w przedsiębiorstwach

DOKUMENTY.

1. DEKLARACJA

2. FORMULARZ

3. REGULAMIN

4. UMOWA